SBT

Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (HSX)

Cổ phiếu quỹ: SBT bán tối đa 14 triệu cổ phiếu quỹ

Giao dịch được thực hiện kể từ ngày 14/12/2012.

 Mã chứng khoán: SBT

Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.000.000 CP

Tổng số cổ phiếu đăng ký bán tối đa: 14.000.000 cổ phiếu

Mục đích thực hiện giao dịch: Bổ sung vốn lưu động

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 14/12/2012 đến ngày 13/1/2013.

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.600,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 400,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 370,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX70.779,0 +70.770,0 (786.333,0%) 3,95,2
HSX35.390,3 +35.311,2 (44.641,2%) 1,99,7
HNX0,0 -25,0 (-100,0%) 5,14,5
HNX30,0 +1,9 (6,8%) 6,83,1
HNX0,0 -105,0 (-100,0%) 2,55,9
HNX3,3 +0,1 (3,1%) 0,149,0
UPCOM0,0 -11,5 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX106.168,6 +106.138,2 (348.565,5%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX0,0 -17,0 (-100,0%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược