SBT

Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (HSX)

Cổ phiếu quỹ: SBT bán tối đa 14 triệu cổ phiếu quỹ

Giao dịch được thực hiện kể từ ngày 14/12/2012.

 Mã chứng khoán: SBT

Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.000.000 CP

Tổng số cổ phiếu đăng ký bán tối đa: 14.000.000 cổ phiếu

Mục đích thực hiện giao dịch: Bổ sung vốn lưu động

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 14/12/2012 đến ngày 13/1/2013.

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.600,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 400,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 370,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.838,1 (94.021,8%) 3,95,2
HSX8.848,2 +8.768,9 (11.057,8%) 1,99,7
HNX0,0 -28,8 (-100,0%) 5,14,5
HNX20,4 +0,4 (2,0%) 6,83,1
HNX47,5 -5,2 (-9,9%) 2,55,9
HNX2,8 0,0 (0,0%) 0,149,0
UPCOM9,5 0,0 (0,0%) -1,4-11,3
HSX654.705,0 +654.671,7 (1.965.981,0%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX0,0 -23,6 (-100,0%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược