SBT

Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (HSX)

Giao dịch nội bộ: SBT – Thành viên HĐQT đã mua 1,5 triệu cổ phiếu

Sau giao dịch, số cổ phiếu bà Huỳnh Bích Ngọc nắm giữ tại SBT tăng từ 0 CP lên 1,5 triệu CP.

 Tên người thực hiện giao dịch: Huỳnh Thị Bích Ngọc

Mã chứng khoán: SBT

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 0 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.500.000 CP

Số lượng CP đã mua: 1.500.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.500.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 25/10/2012 đến ngày 26/10/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.600,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 400,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 370,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.837,1 (84.971,7%) 3,95,2
HSX8.848,2 +8.771,2 (11.391,1%) 1,99,7
HNX0,0 -23,5 (-100,0%) 5,14,5
HNX28,0 0,0 (0,0%) 6,83,1
HNX83,6 +7,6 (10,0%) 2,55,9
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 0,149,0
UPCOM0,0 -13,0 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX35.389,7 +35.363,8 (136.276,5%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX0,0 -17,3 (-100,0%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược