SBT

Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (HSX)

Giao dịch nội bộ: SBT – Thành viên HĐQT đã mua 1,5 triệu cổ phiếu

Sau giao dịch, số cổ phiếu bà Huỳnh Bích Ngọc nắm giữ tại SBT tăng từ 0 CP lên 1,5 triệu CP.

 Tên người thực hiện giao dịch: Huỳnh Thị Bích Ngọc

Mã chứng khoán: SBT

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 0 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.500.000 CP

Số lượng CP đã mua: 1.500.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.500.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 25/10/2012 đến ngày 26/10/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.600,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 400,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 370,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.838,6 (99.309,6%) 3,95,2
HSX8.848,1 +8.775,4 (12.070,7%) 1,99,7
HNX0,0 -26,0 (-100,0%) 5,14,5
HNX24,2 +0,2 (0,8%) 6,83,1
HNX0,0 -74,5 (-100,0%) 2,55,9
HNX3,2 0,0 (0,0%) 0,149,0
UPCOM11,4 +0,4 (3,6%) -1,4-11,3
HSX619.315,5 +619.282,0 (1.848.603,1%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX19,5 -1,3 (-6,3%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược