QHD

Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (HNX)

Công bố thông tin: QHD - 12/3 GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian dự kiến họp: Dự kiến ngày 23/03/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QHD của CTCP Que hàn điện Việt Đức như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

          - Thời gian dự kiến họp: Dự kiến ngày 23/03/2013

          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở chính của Công ty, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và dự kiến phương án hoạt động SXKD năm 2013

+ Thông qua phương án chia lợi nhuận năm 2012

+ Thông qua việc lựa chon đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013

+ Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 241,97 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 62,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 46,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -17,8 (-100,0%) 1,14,9
HSX132.710,4 +132.709,7 (20.107.536,4%) -1,4-2,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược