QHD

Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (HNX)

QHD: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 chia cổ tức 8%/CP

Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (QHD) thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường nên năm 2012 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và chia cổ tức năm 2011 theo tỷ lệ 8%.

Cụ thể Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

Điều 1: Thống nhất thông qua nội dung các bản báo cáo : Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2011 và dự kiến phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2012; báo cáo hoạt động và kết quả công tác kiểm soát năm 2011; báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT và ban quản lý điều hành  nhiệm kỳ 2007-2011.

Điều 2:  Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

      1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011.

      + Doanh thu bán hàng:                               238165.499.386. đ

      + Lợi nhuận trước thuế:                                4029.874.147.  đ

      + Thuế thu nhập doanh nghiệp:                     1008.718.537. đ

           Thuế thu nhập được miễn giảm:                  290765.561. đ

           Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:       717952.976. đ

      + Lợi nhuận sau thuế TNDN :                        3311.921.171. đ

    2- Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012     

      + Tổng doanh thu tiêu thụ:                         273473.000.000. đồng

      + Nộp ngân sách :                                      thực hiện theo luật định

      + Lợi nhuận :                                              ≥ 4 tỷ đ

      + Khấu hao                                                             5685.000.000. đồng

       + Chi phí sửa chữa lớn:                                       1 tỷ đ 

Điều 3:  Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và chia cổ tức , cụ thể như sau:

* Phân phối lợi nhuận

      + Tổng lợi nhuận thực hiện:                     4029.874.147.  đ

      + Nộp thuế TNDN              :                         717952.976. đ

       +Số còn lại để chia  cổ tức  :                      3311.921.171. đ

 * Chia cổ tức: 8% (1cp:800đ)  tương đương :3399.920.800. đ

( Nguồn từ lợi nhuận để lại của năm 2011 và các năm trước kết dư)

Điều 4: Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, căn cứ kết quả SXKD năm 2012 quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2012.

Điều 5: Thông qua kết quả bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012- 2016, cụ thể  như sau:

* Hội đồng Quản trị

Ống Ngô Bá Việt.

Ống Phạm văn Tư.

Ống Bùi Hồng Sơn.

Ống Nguyễn Quốc Thành.

Ống Nguyễn Thanh Khán.

*Ban Kiểm soát

1Ống Phạm Văn Chương

2Ống Lê Mạnh Hùng

3Bá Thái Thị Hồng Loan

Điều 6 : Thông qua đề xuất lựa chon công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2012.

Điều 7: Chuẩn y việc Chủ tịch HĐQT, kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Công ty.

Điều 8: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Chi tiết xin xem chi tiết tại file đính kèm.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 241,97 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 62,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 46,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -16,6 (-100,0%) 1,14,9
HSX132.710,4 +132.709,7 (20.107.536,4%) -1,4-2,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược