QHD

Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (HNX)

QHD: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (QHD) thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Thời gian tổ chức Đại hội : 8h00’ ngày 02 tháng 3 năm 2012.

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty – Nhị Khe,Thuồng Tín, Hà Nôi.

Nội dung:

Thụng qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và dự kiến phương án hoạt động SXKD năm 2012

Thụng qua phương án chia lợi nhuận năm 2011

Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

Thụng qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chớnh 2012.

Thụng qua việc Chủ tịch HĐQT kiờm Giám đốc điều hành cụng ty.

Thực hiện một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều kiện tham dự :

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty , có tên trong danh sách chốt tại ngày 16 tháng 02 năm 2012.

Trường hợp cổ đông không tham dự đại hội ,có thể uỷ quyền cho người khác tham dự, việc uỷ quyền được thực hiện bằng văn bản theo mẫu thống nhất của công ty( Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người khác)

Đặng ký tham dự đại hôi.

Quý cổ đông xin vui lòng đăng ký tham dự đại hội (theo mẫu) và FAX về  văn phòng công ty theo số 0433853.653 Gưi EMAIL theo địa chỉ Viwelco@fptvn. hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ

Công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức: Nhị Khê – Thường Tín, Hà Nội

Trước 16h30’ Ngày 28 thàng 02 năm 2012.

Khi tham dự đại hội mong quý vị cổ đông lưu ý

Mang theo giấy CMND hoặc Hộ chieu(Bấn chính)

Nếu cổ đông được uỷ quyền – mang kèm theo giấy uỷ quyền.

Thộng báo này thay cho thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 241,97 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 62,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 46,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -17,8 (-100,0%) 1,14,9
HSX132.710,4 +132.709,7 (20.107.536,4%) -1,4-2,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược