PVT

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (HSX)

Giải trình ý kiến kiểm toán: PVT bị lưu ý khoản mục Chênh lệch tỷ giá

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT) giải trình ý kiến kiểm toán trong báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012.

 Về lưu ý của kiểm toán trong khoản mục “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” trên bảng cân đối kế toán PVT cho rằng.

PVT đang hạch toán chênh lệch tỷ giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 201 của Bộ Tài chính ngày 15/10/2009. Tuy nhiên, do hoạt động của đơn vị đang là báo cáo giữa niên độ trong khi hướng dẫn tại Thông tư lại chưa rõ ràng.

Do đó, phân chênh lệch giả giá số dư trên các khoản tiền, công nợ phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ với số tiền là 12,9 tỷ đồng được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ báo cáo nhằm tránh trường hợp biến động lớn vào thời điểm báo cáo cuối năm.

Chi tiết giải trình trong file đính kèm tại đây


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.300,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 42,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 4,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 2.326,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,2 (-100,0%) -3,2-0,4
HSX88.473,8 +88.459,5 (618.597,6%) 1,45,3
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,72,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.150.777,1%) 1,65,1
HSX8.847,5 +8.830,4 (51.639,9%) 0,68,1
HSX291.963,2 +291.936,7 (1.103.730,5%) 4,24,1
UPCOM0,0 -23,0 (-100,0%) -1,6-2,2
UPCOM0,0 -6,0 (-100,0%) 1,12,5
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,6-6,0
UPCOM12,8 +0,1 (0,8%) 0,74,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược