PVS

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX)

BCTC kiểm toán 2012: PVS - Lợi nhuận sau kiểm toán tăng 46 tỷ đồng

Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính trước kiểm toán, một số khoản doanh thu cung ứng dịch vụ của PTSC chưa đủ điều kiện để ghi nhận doanh thu nên PTSC chưa thực hiện ghi nhận khoản doanh thu này.

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.

Kết quả kiểm toán của PVS cho thấy LNST sau kiểm toán đạt 1.262,6 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông côngty mẹ đạt 1.118,4 tỷ đồng. So với mức 1.216,7 tỷ đồng và 1.086,4 tỷ đồng trước kiểm toán, LNST và LNST thuộc cổ đông côngty mẹ sau kiểm toán tăng lần lượt là gần 46 tỷ đồng và 32 tỷ đồng so với trước kiểm toán.

Nguyên nhân tăng lợi nhuận một phần do doanh thu thuần tăng từ 24.539 tỷ đồng lên 24.591 tỷ đồng kéo lãi gộp tăng từ 1.690 tỷ đồng lên 1.711 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng từ 335 tỷ đồng lên 425 tỷ đồng cùng là một nguyên nhân khiến lãi sau kiểm toán tăng.

Theo giải trình của PVS, tại thời điểm lập Báo cáo tài chính trước kiểm toán, một số khoản doanh thu cung ứng dịch vụ của PTSC chưa đủ điều kiện để ghi nhận doanh thu nên PTSC chưa thực hiện ghi nhận khoản doanh thu này vào kết quả kinh doanh của Báo cáo tài chính trước kiểm toán. Tuy nhiên, đến thời điểm thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính thì một số tài liệu, thông tin đã được bổ sung nên doanh thu của các dịch vụ này đã đủ các điều kiện ghi nhận doanh thu. Do đó,  PTSC đã ghi nhận các khoản doanh thu này vào kết quả kinh doanh của Báo cáo tài chính sau kiểm toán theo hướng dẫn của Chuẩn mực mực kế toán số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sau kiểm toán của các liên doanh của PTSC ở nước ngoài có điều chỉnh giảm so với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước kiểm toán do các liên doanh lập nên dẫn đến lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết của PTSC cũng giảm tương ứng.


Theo - Cafef/HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.573,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 920,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 920,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX7,2 +0,3 (4,3%) 3,14,4
HSX265.421,0 +265.404,7 (1.633.259,8%) 6,56,8
HNX0,0 -4,0 (-100,0%) 1,45,3
HNX20,7 +0,3 (1,5%) 4,23,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược