PVS

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX)

Niêm yết bổ sung: PVS - 04/04 ngày giao dịch đầu tiên của 148,8 triệu CP

Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 446.700.421 cổ phiếu.Căn cứ công văn số 542/DVKT-VP ngày 27/3/2013 của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu PVS niêm yết bổ sung theo Quyết định số 75/QĐ-SGDHN ngày 26/3/2013, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

-          Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;

-          Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

-          Mã chứng khoán: PVS;

-          Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

-          Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 148.898.327 cổ phiếu (Một trăm bốn mươi tám triệu tám trăm chín mươi tám nghìn ba trăm hai mươi bảy cổ phiếu);

-          Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 1.488.983.270.000 đồng (Một nghìn bốn trăm tám mươi tám tỷ chín trăm tám mươi ba triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng);

-          Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 446.700.421 cổ phiếu (Bốn trăm bốn mươi sáu triệu bảy trăm nghìn bốn trăm hai mươi mốt cổ phiếu);

-          Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 4.467.004.210.000 đồng (Bốn nghìn bốn trăm sáu mươi bảy tỷ không trăm linh bốn triệu hai trăm mười nghìn đồng);

-          Ngày giao dịch chính thức: Thứ Năm, ngày 04/4/2013.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.573,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 920,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 920,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX7,2 +0,3 (4,3%) 3,14,4
HSX265.421,0 +265.404,7 (1.633.259,8%) 6,56,8
HNX0,0 -4,0 (-100,0%) 1,45,3
HNX20,7 +0,3 (1,5%) 4,23,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược