PVS

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX)

Niêm yết bổ sung: PVS - Được chấp thuận niêm yết bổ sung gần 149 triệu CP

Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 1.488.983.270.000 đồng.

Sở GDCK Hà Nội chấp thuận cho Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam được niêm yết bổ sung 148.898.327 cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012 số 879/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 13/10/2012 của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam với những nội dung sau:

-     Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-     Mã chứng khoán: PVS

-     Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

-     Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 148.898.327 cổ phiếu (Một trăm bốn mươi tám triệu tám trăm chín mươi tám nghìn ba trăm hai mươi bảy cổ phiếu);

- Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 1.488.983.270.000 đồng (Một nghìn bốn trăm tám mươi tám tỷ chín trăm tám mươi ba triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng).


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.573,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 920,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 920,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX7,2 +0,3 (4,3%) 3,14,4
HSX265.421,0 +265.404,7 (1.633.259,8%) 6,56,8
HNX0,0 -4,0 (-100,0%) 1,45,3
HNX20,7 +0,3 (1,5%) 4,23,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược