PVS

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX)

Giao dịch cổ đông lớn: PVS - Market Vectors bán thành công 2,7 triệu CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16.236.500 CP (tỷ lệ 5,45%).

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF

- Mã chứng khoán: PVS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.944.300 CP (tỷ lệ 6,36%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.707.800 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16.236.500 CP (tỷ lệ 5,45%)

- Lý do thay đổi sở hữu: Giao dịch bán

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 18/03/2013.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.573,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 920,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 920,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX6,1 -0,1 (-1,6%) 3,14,4
HSX539.689,1 +539.673,2 (3.394.171,1%) 6,56,8
HNX0,0 -4,6 (-100,0%) 1,45,3
HNX18,1 -0,6 (-3,2%) 4,23,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược