PVS

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX)

Công bố thông tin: PVS - Giải trình lợi nhuận sau kiểm toán tăng 6,4%

CTCP DVKT Dầu khí PTSC giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2012.

Ngày 11/03/2013, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã phát hành Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2012 đã được kiểm toán.

Theo đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sau thuế của Báo cáo tài chính sau kiểm toán tăng so với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sau thuế trước kiểm toán do PTSC lập là 46.408 triệu đồng, tương đương tăng 6,45%.

Biến động này là do tại thời điểm lập Báo cáo tài chính trước kiểm toán, một số khoản doanh thu cung ứng dịch vụ của PTSC chưa đủ điều kiện để ghi nhận doanh thu nên PTSC chưa thực hiện ghi nhận khoản doanh thu này vào kết quả kinh doanh của Báo cáo tài chính trước kiểm toán.

Tuy nhiên, đến thời điểm thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ của  PTSC thì một số tài liệu, thông tin đã được bổ sung nên doanh thu của các dịch vụ này đã đủ các điều kiện ghi nhận doanh thu.

Do đó,  PTSC đã ghi nhận các khoản doanh thu này vào kết quả kinh doanh của Báo cáo tài chính sau kiểm toán theo hướng dẫn của Chuẩn mực mực kế toán số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.573,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 920,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 920,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX7,2 +0,3 (4,3%) 3,14,4
HSX265.421,0 +265.404,7 (1.633.259,8%) 6,56,8
HNX0,0 -4,0 (-100,0%) 1,45,3
HNX20,7 +0,3 (1,5%) 4,23,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược