PVS

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX)

Giao dịch cổ đông lớn: PVS - Market Vectors tăng tỷ lệ lên 6,03%

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 17.943.900 CP (tỷ lệ 6,03%).

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF

- Mã chứng khoán: PVS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 17.802.100 CP (tỷ lệ 5,98%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 141.800 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 17.943.900 CP (tỷ lệ 6,03%)

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 10/01/2013.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.573,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 920,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 920,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX6,6 0,0 (0,0%) 3,14,4
HSX185.794,7 +185.777,8 (1.099.277,0%) 6,56,8
HNX0,0 -6,3 (-100,0%) 1,45,3
HNX20,0 -0,6 (-2,9%) 4,23,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược