PVS

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX)

Công bố thông tin: PVS báo cáo quản trị năm 2012

CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PVS) công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

Năm 2012, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã tổ chức 08 cuộc  họp vào các ngày: 11/01/2012, 24/2/2012, 11/4/2012, 08/5/2012, 22/6/2012, 16/8/2012, 8/10/2012,
27/12/2012.

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã thực hiện 87 đợt lấy ý kiến, ban hành tổng cộng 287 văn bản trong đó có 133 Nghị quyết, Quyết định và 67 văn bản khác để quản lý các hoạt động của Tổng công ty.

Theo đó, HĐQT đã ban hành 133 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến các vấn đề SXKD, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân nhân sự và các công tác khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

Thay đổi nhân sự:

-Ngày 24/5/2012, Hội đồng Quản trị PTSC đã ban hành quyết định số 00439/QĐ-DVKT miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đối với ông Nguyễn Viết Long;

-Ngày 11/7/2012, Hội đồng quản trị PTSC đã ban hành Quyết định số 590/QĐ-DVKT-HĐQT bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hương làm Thành viên HĐQT thay ông Nguyễn Hữu Hải và đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp bất thường ngày 13/10/2012;

-Ngày 10/7/2012, Ban Kiểm soát Tổng công ty PTSC đã ban hành Quyết định 588/NQ-DVKT-BKS bổ nhiệm bà Hồ Thị Oanh làm Thành viên Ban Kiểm soát, bầu giữ chức Trưởng ban và đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp bất thường ngày 13/10/2012.

Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012
 

Công bố thông tin: PVS báo cáo quản trị năm 2012PVS

Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.573,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 920,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 920,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX7,2 +0,3 (4,3%) 3,14,4
HSX265.421,0 +265.404,7 (1.633.259,8%) 6,56,8
HNX0,0 -4,0 (-100,0%) 1,45,3
HNX20,7 +0,3 (1,5%) 4,23,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược