PVS

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX)

Nghị quyết HĐQT: PVS thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012

PVS thông báo Quyết định của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012.

Ngày 04/01/203, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-DVKT-HĐQT về việc Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2012 của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
   
Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin gửi kèm Quyết định của Hội đồng quản trị nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của PTSC theo quy định pháp luật hiện hành.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.573,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 920,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 920,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX7,2 +0,3 (4,3%) 3,14,4
HSX265.421,0 +265.404,7 (1.633.259,8%) 6,56,8
HNX0,0 -4,0 (-100,0%) 1,45,3
HNX20,7 +0,3 (1,5%) 4,23,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược