PVI

Công ty Cổ phần PVI (HNX)

Công bố thông tin: PVI - 13/3 GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian dự kiến họp: Dự kiến ngày 25/04/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVI của CTCP PVI như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

          - Thời gian dự kiến họp: Dự kiến ngày 25/04/2013

          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ

          - Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.860,50 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 420,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 315,51 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -27,0 (-100,0%) 1,43,6
HSX8.847,6 +8.824,6 (38.367,8%) 1,45,2
HSX8.847,6 +8.827,0 (42.849,4%) 1,17,8
HNX0,0 -31,8 (-100,0%) 1,88,9

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược