PVI

Công ty Cổ phần PVI (HNX)

Giao dịch cổ đông lớn: PVI - Funderburk Lighthouse Ltd đã mua 4,2 triệu CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 27.117.895 CP (tỷ lệ 11,97%).

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Funderburk Lighthouse Limited

Mã chứng khoán: PVI

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22.889.954 CP (tỷ lệ 10,11%)

Tên của người có liên quan tại TCNY: Badri Narayanan Santhana Krishnan

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4.227.941 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 4.227.941 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 27.117.895 CP (tỷ lệ 11,97%)

Ngày bắt đầu giao dịch: 25/10/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 25/10/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.860,50 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 420,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 315,51 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM24,8 +2,7 (12,2%) 1,43,6
HSX26.542,3 +26.517,3 (106.069,3%) 1,45,2
HSX442.368,2 +442.345,7 (1.961.621,6%) 1,17,8
HNX32,8 0,0 (0,0%) 1,88,9

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược