PVI

Công ty Cổ phần PVI (HNX)

Giao dịch nội bộ: Phó Tổng Giám đốc PVI chưa mua được cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 26.523 CP (tỷ lệ 0,01%).

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Phạm Anh Đức

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc

Mã chứng khoán: PVI

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 26.523 CP (tỷ lệ 0,01%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 26.523 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 26.523 CP (tỷ lệ 0,01%)

Ngày bắt đầu giao dịch: 03/07/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 03/09/2012.


Theo - ĐTCKCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.860,50 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 420,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 315,51 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM24,8 +2,7 (12,2%) 1,43,6
HSX26.542,3 +26.517,3 (106.069,3%) 1,45,2
HSX442.368,2 +442.345,7 (1.961.621,6%) 1,17,8
HNX32,8 0,0 (0,0%) 1,88,9

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược