PTS

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX)

PTS: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Ngày 08/03/2012, ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS).

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2012

Lý do và mục đích:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết

Thời gian dự kiến họp: 07/04/2012

Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty - Số 61 Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch năm 2012;

Phương án phân phối lợi nhuận 2011;

Bầu cử lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012;

Một số nội dung khác.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 511,70 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -35,0 (-100,0%) 1,84,3
HNX1,7 0,0 (0,0%) -0,7-4,5
HNX11,1 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX15,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX194.642,0 +194.637,1 (4.013.136,5%) 0,310,7
HNX0,0 -8,6 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -47,7 (-100,0%) 3,33,5
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -13,5 (-100,0%) 1,77,4
UPCOM0,0 -6,1 (-100,0%) -0,7-8,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược