PTL

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (HSX)

PTL: PVFC đã bán 2,07 triệu CP

Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVF) cổ đông lớn của CTCP Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí PVC (PTL) đã bán ra 2,07 triệu CP.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVF)

Mã chứng khoán: PTL

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 8.021.600 CP, tỷ lệ 8,02%

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.021.000 CP

Số lượng CP đã bán: 2.070.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.951.600 CP, tỷ lệ 5,95%

Ngày kết thúc giao dịch: 3/6/2012

 


Theo - HOSEKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 275,83 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 206,87 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược