PTL

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (HSX)

PTL: Vợ Chủ tịch HĐQT đã bán 5.600 CP

Bà Ngô Lê An Châu – vợ ông Ngô Hồng Minh – Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí PVC (PTL) đã bán thành công toàn bộ 5.600 CP vào ngày 4/6/2012.

Tên người thực hiện giao dịch: Ngô Lê An Châu

Mã chứng khoán: PTL

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 5.600 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Ngô Hồng Minh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.600 CP

Số lượng CP đã bán: 5.600 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 4/62012.

 


Theo - HOSEKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 2.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 275,83 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 206,87 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -22,8 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM25,9 +0,9 (3,6%) 1,97,2
HSX35.389,6 +35.377,2 (285.299,7%) 2,04,3
HSX424.673,3 +424.670,2 (13.524.527,7%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,8 (340.183,8%) 0,232,7
HNX16,8 -0,3 (-1,8%) 2,43,5
HNX13,4 -0,1 (-0,7%) 10,01,1
HSX291.963,6 +291.893,1 (414.032,8%) 3,44,9
HSX176.947,4 +176.931,6 (1.119.820,0%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược