PTI

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX)

Giao dịch cổ phiếu: PTI - Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Bà Đỗ Thị Huân

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.879 CP.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Huân

- Mã chứng khoán: PTI

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.879 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.879 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phần

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/03/2013

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/04/2013.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.420,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 118,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 89,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX16,8 0,0 (0,0%) 1,56,0
HNX16,1 +0,1 (0,6%) 1,47,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược