PTI

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX)

Công bố thông tin: PTI - Giải trình BCTC kiểm toán năm 2012

CTCP Bảo hiểm Bưu điện giải trình biến động trước và sau kiểm toán trên BCTC năm 2012.

PTI vừa công bố thông tin giải trình chênh lệch một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính tổng hợp Quý IV của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 trước kiểm toán và Báo cáo tài chính tổng hợp của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 sau kiểm toán.

Giải trình chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.420,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 118,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 89,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX16,8 0,0 (0,0%) 1,56,0
HNX16,1 +0,1 (0,6%) 1,47,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược