PTI

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX)

Giao dịch cổ đông lớn: PTI - VND tăng tỷ lệ sở hữu lên 11,07%

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.578.071 CP (tỷ lệ 11,07%)

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán VNDIRECT

- Mã chứng khoán: PTI

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.459.471 CP (tỷ lệ 10,83%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 118.600 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.578.071 CP (tỷ lệ 11,07%)

- Lý do thay đổi sở hữu: giao dịch mua

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 12/03/2013.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.420,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 118,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 89,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX16,8 0,0 (0,0%) 1,56,0
HNX16,1 +0,1 (0,6%) 1,47,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược