PTI

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX)

Niêm yết bổ sung: 21/9, PTI chính thức giao dịch 5,4 triệu cổ phiếu

Nâng tổng số cổ phiếu niên yết lên gần 50,4 triệu CP.

Căn cứ văn bản số 3893/PTI-ĐT ngày 10/09/2012 của CTCP Bảo hiểm Bưu điện về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu PTI niêm yết bổ sung theo Quyết định số 330/QĐ-SGDHN ngày 31/08/2012, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Bảo hiểm Bưu điện;

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

Mã chứng khoán: PTI;

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 5.395.709 cổ phiếu (Năm triệu ba trăm chín mươi lăm nghìn bảy trăm linh chín cổ phiếu);

Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 53.957.090.000 đồng (Năm mươi ba tỷ chín trăm năm mươi bảy triệu không trăm chín mươi nghìn đồng);

Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 50.395.709 cổ phiếu (Năm mươi triệu ba trăm chín mươi lăm nghìn bảy trăm linh chín cổ phiếu);

Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 503.957.090.000 đồng (Năm trăm linh ba tỷ chín trăm năm mươi bảy triệu không trăm chín mươi nghìn đồng);

Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, ngày 21/09/2012.  


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.420,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 118,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 89,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX16,8 0,0 (0,0%) 1,56,0
HNX16,1 +0,1 (0,6%) 1,47,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược