PTI

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX)

BCTC hợp nhất quý II: PTI lãi chỉ bằng ½ cùng kỳ

Quý II PTI lãi hợp nhất 11 tỷ đồng, nâng lũy kế 6 tháng lên 25,3 tỷ đồng.

CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2012.

Theo đó, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm 6 tháng đạt 134,6 tỷ đồng, tăng gần 26 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, trong đó quý II đạt hơn 70 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp 6 tháng đạt 192 tỷ đồng, tăng 24,3 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2011, trong đó quý II đạt 102 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần 6 tháng đạt âm 22,8 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lãi 14,9 tỷ đồng; quý II/2012 âm 15,4 tỷ đồng.

Lãi hoạt động tài chính quý II đạt 28 tỷ đồng; 6 tháng đạt 57 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế quý II đạt 6,5 tỷ đồng, giảm 21,4 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt 27,7 tỷ đồng, giảm 21 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II đạt 11,1 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 25,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 25,3 tỷ đồng, trong đó quý II đạt gần 11 tỷ đồng.

Năm 2012, PTI đặt kế hoạch 82 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. So với kế hoạch năm,  6 tháng đầu năm PTI hoàn thành 33,8 kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.
 


Theo - HNX/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.420,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 118,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 89,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX16,8 0,0 (0,0%) 1,56,0
HNX16,1 +0,1 (0,6%) 1,47,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược