PTB

Công ty Cổ phần Phú Tài (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: PTB – Ông Nguyễn Sỹ Hòe trở thành cổ đông lớn

Sau khi mua vào 154.330 cổ phiếu CTCP Phú Tài (PTB), ông Nguyễn Sỹ Hòe đã trở thành cổ đông lớn khi nắm giữ 5,47%.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Sỹ Hòe

Mã chứng khoán: PTB

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 501.622 CP, tỷ lệ 4,18%

Số lượng CP đã mua: 154.330 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 655.952 CP, tỷ lệ 5,47%

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 6/3/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -27,8 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,3 -0,1 (-7,1%) 0,97,4
HNX4,5 0,0 (0,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược