PTB

Công ty Cổ phần Phú Tài (HSX)

Giao dịch nội bộ: PTB – Thành viên HĐQT đăng ký mua 200.000 CP

Nếu thành công, số cổ phiếu ông Nguyễn Sỹ Hòe – Thành viên HĐQT của PTB nắm giữ tăng lên trên 700.000 CP.

 

 

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Sỹ Hòe
 
Mã chứng khoán: PTB
 
Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 501.622 CP
 
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 701.622 CP
 
Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
 
Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
 
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 6/3/2013 đến ngày 4/4/2013.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,6 +8.828,8 (47.086,9%) 6,83,8
UPCOM0,0 -23,6 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM18,5 0,0 (0,0%) 0,821,8
HNX6,7 -0,1 (-1,5%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX831.652,4 +831.597,0 (1.501.077,6%) 9,95,0
UPCOM2,2 -0,2 (-8,3%) 0,97,4
HNX5,6 -0,3 (-5,1%) -0,7-4,9
HSX176.947,4 +176.925,8 (817.209,1%) 1,84,7
UPCOM1,1 +0,1 (10,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược