PTB

Công ty Cổ phần Phú Tài (HSX)

Công bố thông tin: PTB thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1/2012

Cổ tức tạm ứng bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%.

Hội đồng quản trị của CTCP Phú Tài (PTB) thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2012 theo tỷ lệ 10%.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 26/11/2012 và ngày thanh toán cổ tức vào 12/12/2012.
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,6 +8.827,6 (44.137,9%) 6,83,8
UPCOM0,0 -23,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,4 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,9 -0,1 (-1,4%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,2 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX265.421,4 +265.364,6 (467.191,2%) 9,95,0
UPCOM2,6 0,0 (0,0%) 0,97,4
HNX0,0 -5,4 (-100,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -24,7 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược