PTB

Công ty Cổ phần Phú Tài (HSX)

Giao dịch liên quan: PTB – Vợ Thành viên HĐQT đăng ký mua 50.000 CP

Thời gian giao dịch từ ngày 5/11/2012.

 Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thủy Tiên

Mã chứng khoán: PTB

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 0 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Đức Thắng

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 5/11/2012 đến ngày 5/12/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.829,5 (49.053,0%) 6,83,8
UPCOM24,5 +0,1 (0,4%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,5 (-100,0%) 0,821,8
HNX0,0 -6,3 (-100,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX61.932,1 +61.878,6 (115.660,9%) 9,95,0
UPCOM0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,4
HNX0,0 -4,8 (-100,0%) -0,7-4,9
HSX725.483,8 +725.458,6 (2.878.803,9%) 1,84,7
UPCOM1,5 0,0 (0,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược