POM

Công ty Cổ phần Thép Pomina (HSX)

Quyền lợi cổ đông: POM – 27/3 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Thời gian tổ chức đại hội vào ngày 26/4/2013.

 

Ngày 19/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 305/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của CTCP Thép Pomina (mã CK: POM) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 27/03/2013

Ngày đăng ký cuối cùng            : 29/03/2013

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thời gian thực hiện: 26/04/2013

Địa điểm: 194 Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM

Nội dung họp:

  • Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012;
  • Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012;
  • Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
  • Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013;
  • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 14.400,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 816,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 612,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,3 (-100,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX4,4 +0,4 (10,0%) 1,35,6
HSX41,0 0,0 (0,0%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX26.542,2 +26.527,7 (182.949,9%) 1,55,5
HSX44.237,2 +44.202,5 (127.568,5%) 2,310,4
HSX8.847,4 +8.839,8 (115.251,1%) 3,76,5
HNX4,1 0,0 (0,0%) 0,429,3
HNX0,0 -10,9 (-100,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược