PHR

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (HSX)

Giao dịch liên quan: PHR – CSM đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu

Theo đó, CMS đăng ký bán ra toàn bộ 656.770 cổ phiếu PHR trong khoảng thời gian từ ngày 22/2/2013 đến ngày 22/3/2013.

 

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM)

Mã chứng khoán: PHR

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 656.770 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Vũ Quốc Anh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Trưởng phòng TCKT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Thành viên BKS

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 656.770 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: thu hồi vốn

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: gian từ ngày 22/2/2013 đến ngày 22/3/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 621,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 466,31 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX840.499,4 +840.480,2 (4.377.501,0%) 5,42,7
HSX9,1 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX168.099,9 +168.090,6 (1.799.685,1%) 1,86,3
HSX8.847,8 +8.808,1 (22.186,6%) 16,23,2
HSX8.847,5 +8.832,6 (59.080,7%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -2,5 (-100,0%) 0,56,4
HSX36,0 0,0 (0,0%) 6,36,0
HSX424.673,5 +424.650,9 (1.878.986,3%) 9,23,4
HSX433.520,8 +433.507,4 (3.247.246,7%) 2,26,0
HSX88.473,7 +88.461,6 (731.087,9%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược