PHR

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (HSX)

Công bố thông tin: PHR - Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ngày 07/02/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 100/2013/TB-SGDHCM về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (mã CK: PHR) như sau:

  • Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  • Thời gian tổ chức đã thông báo: 12/03/2013
  • Thời gian tổ chức điều chỉnh lại: 11/03/2013
  • Các nội dung khác tại Thông báo số  30/2013/TB-SGDHCM ngày 16/01/2013 về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty không thay đổi.

Công bố thông tin: PHR: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niênPHR


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 621,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 466,31 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX725.483,7 +725.463,3 (3.556.192,8%) 5,42,7
HSX9,7 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX601.620,6 +601.612,1 (7.119.670,1%) 1,86,3
HSX35.389,8 +35.350,7 (90.295,5%) 16,23,2
HSX11,7 0,0 (0,0%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -2,5 (-100,0%) 0,56,4
HSX35.389,8 +35.355,8 (103.987,6%) 6,36,0
HSX194.642,4 +194.599,2 (450.461,0%) 9,23,4
HSX433.520,8 +433.508,2 (3.440.541,0%) 2,26,0
HSX477.757,6 +477.745,4 (3.915.945,7%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược