PHR

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (HSX)

Công bố thông tin: PHR - Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ngày 07/02/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 100/2013/TB-SGDHCM về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (mã CK: PHR) như sau:

  • Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  • Thời gian tổ chức đã thông báo: 12/03/2013
  • Thời gian tổ chức điều chỉnh lại: 11/03/2013
  • Các nội dung khác tại Thông báo số  30/2013/TB-SGDHCM ngày 16/01/2013 về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty không thay đổi.

Công bố thông tin: PHR: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niênPHR


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 621,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 466,31 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX353.894,6 +353.879,8 (2.391.079,4%) 5,42,7
HSX8.847,4 +8.839,4 (109.669,7%) 1,67,2
HSX442.368,1 +442.360,9 (6.195.531,2%) 1,86,3
HSX415.826,3 +415.788,0 (1.085.608,4%) 16,23,2
HSX8.847,5 +8.838,2 (95.444,9%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -2,1 (-100,0%) 0,56,4
HSX389.284,2 +389.252,3 (1.220.226,6%) 6,36,0
HSX238.879,0 +238.850,2 (829.341,0%) 9,23,4
HSX8.847,5 +8.834,6 (68.485,2%) 2,26,0
HSX12,8 0,0 (0,0%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược