PHR

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (HSX)

Công bố thông tin: PHR - Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ngày 07/02/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 100/2013/TB-SGDHCM về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (mã CK: PHR) như sau:

  • Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  • Thời gian tổ chức đã thông báo: 12/03/2013
  • Thời gian tổ chức điều chỉnh lại: 11/03/2013
  • Các nội dung khác tại Thông báo số  30/2013/TB-SGDHCM ngày 16/01/2013 về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty không thay đổi.

Công bố thông tin: PHR: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niênPHR


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 621,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 466,31 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX53.084,3 +53.067,7 (318.724,8%) 5,42,7
HSX8.847,5 +8.837,0 (84.161,5%) 1,67,2
HSX35.389,5 +35.381,8 (459.504,2%) 1,86,3
HSX460.063,1 +460.026,8 (1.267.291,5%) 16,23,2
HSX8.847,5 +8.836,2 (78.544,3%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -3,4 (-100,0%) 0,56,4
HSX8.847,7 +8.813,5 (25.770,6%) 6,36,0
HSX840.499,5 +840.475,0 (3.430.510,0%) 9,23,4
HSX13,0 0,0 (0,0%) 2,26,0
HSX12,0 0,0 (0,0%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược