PHR

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (HSX)

Giao dịch liên quan: PHR – CSM bán thành công 300.000 CP

Số cổ phiếu CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM) nắm giữ tại PHR giảm xuống còn 656.770 CP từ ngày 11/1/2013.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam

Mã chứng khoán: PHR

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 956.770 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Vũ Quốc Anh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Trưởng phòng TCKT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Thành viên BKS

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 300.000 CP

Số lượng CP đã bán: 300.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 656.770 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Thu hồi vốn

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 11/1/2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 621,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 466,31 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX53.084,3 +53.067,7 (318.724,8%) 5,42,7
HSX8.847,5 +8.837,0 (84.161,5%) 1,67,2
HSX35.389,5 +35.381,8 (459.504,2%) 1,86,3
HSX460.063,1 +460.026,8 (1.267.291,5%) 16,23,2
HSX8.847,5 +8.836,2 (78.544,3%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -3,4 (-100,0%) 0,56,4
HSX8.847,7 +8.813,5 (25.770,6%) 6,36,0
HSX840.499,5 +840.475,0 (3.430.510,0%) 9,23,4
HSX13,0 0,0 (0,0%) 2,26,0
HSX12,0 0,0 (0,0%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược