PHR

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (HSX)

Giao dịch liên quan: PHR – CSM bán thành công 300.000 CP

Số cổ phiếu CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM) nắm giữ tại PHR giảm xuống còn 656.770 CP từ ngày 11/1/2013.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam

Mã chứng khoán: PHR

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 956.770 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Vũ Quốc Anh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Trưởng phòng TCKT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Thành viên BKS

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 300.000 CP

Số lượng CP đã bán: 300.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 656.770 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Thu hồi vốn

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 11/1/2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 621,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 466,31 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX725.483,7 +725.463,3 (3.556.192,8%) 5,42,7
HSX9,7 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX601.620,6 +601.612,1 (7.119.670,1%) 1,86,3
HSX35.389,8 +35.350,7 (90.295,5%) 16,23,2
HSX11,7 0,0 (0,0%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -2,5 (-100,0%) 0,56,4
HSX35.389,8 +35.355,8 (103.987,6%) 6,36,0
HSX194.642,4 +194.599,2 (450.461,0%) 9,23,4
HSX433.520,8 +433.508,2 (3.440.541,0%) 2,26,0
HSX477.757,6 +477.745,4 (3.915.945,7%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược