PHR

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (HSX)

Giao dịch liên quan: PHR – Cao su Miền Nam đăng ký bán 300.000 CP

Nếu thành công, số cổ phiếu cổ đông này nắm giữ tại PHR sẽ giảm xuống còn 656.770 CP.

 Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam

Mã chứng khoán: PHR

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 956.770 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Vũ Quốc Anh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Trưởng phòng TCKT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Thành viên BKS

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 300.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 656.770 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Thu hồi vốn

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 14/12/2012 đến ngày 12/1/2012


Theo - Stoxplus



Các tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 621,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 466,31 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX787.415,2 +787.400,7 (5.430.349,6%) 5,42,7
HSX9,5 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX813.957,2 +813.949,4 (10.448.644,4%) 1,86,3
HSX513.147,2 +513.111,7 (1.445.385,2%) 16,23,2
HSX12,1 0,0 (0,0%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -3,3 (-100,0%) 0,56,4
HSX33,0 0,0 (0,0%) 6,36,0
HSX26.542,5 +26.507,0 (74.667,5%) 9,23,4
HSX70.779,0 +70.767,4 (607.445,1%) 2,26,0
HSX13,0 0,0 (0,0%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược