PET

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HSX)

Công bố thông tin: PET bổ sung thông tin

Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET) bổ sung mục đích chốt danh sách cổ đông về tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

 

 

Ngày 28/02/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 157/2013/TB-SGDHCM về việc bổ sung mục đích chốt danh sách cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã CK: PET) như sau:
 
Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 04/03/2013
 
Ngày đăng ký cuối cùng            : 06/03/2013
 
Lý do và mục đích bổ sung       : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
 
Thời gian thực hiện        : dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 01 -10/04/2013
 
Địa điểm thực hiện: Tại TPHCM (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau)
 
Nội dung họp:
  • Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2013;
  • Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, mức cổ tức năm 2012;
  • Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012;
  • Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012, đề xuất chi trả thù lao năm 2013 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  • Các vấn đề quan trọng khác.
 
Các nội dung khác tại Thông báo số 124/2013/TB-SGDHCM ngày 22/02/2013 của SGDCK TPHCM không thay đổi

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 10.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 220,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 165,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -15,5 (-100,0%) 1,38,5
HSX52,0 0,0 (0,0%) 1,814,5
HSX88.473,7 +88.465,6 (1.093.517,8%) 2,75,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược