PDN

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (HSX)

PDN: Trưởng BKS bán bất thành 4.390 CP

Bà Võ Thị Trung Trưởng BKS của CTCP Cảng Đồng Nai (PDN) bán bất thành 4.390 CP do không khớp giá đặt mua.

Tên người thực hiện giao dịch: Võ Thị Trung

Mã chứng khoán: PDN

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Trưởng BKS

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich:             6.390 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4.390 CP

Số lượng CP đã bán: 0 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.390 CP

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 10/5/2012 đến ngày 10/7/2012

Lý do không giao dịch  hết số lượng đã đăng ký: Do diễn biến giá không phù hợp


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 42,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 31,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -13,4 (-100,0%) 0,00,0
HSX44.237,2 +44.197,7 (111.892,9%) 9,04,9
HNX11,5 0,0 (0,0%) 8,84,0
HSX17.695,0 +17.668,8 (67.567,3%) 0,543,7
HSX73,1 0,0 (0,0%) 5,24,0
HSX8.847,5 +8.830,0 (50.457,4%) 2,96,3
HSX106.168,6 +106.143,6 (424.574,3%) 3,96,5
HNX0,0 -20,5 (-100,0%) 2,35,4
HSX645.857,7 +645.815,8 (1.539.489,3%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược