PDN

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (HSX)

PDN: Mẹ Trưởng BKS đăng ký bán 4.390 CP

Bà Võ Thị Trung – mẹ bà Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng BKS của CTCP Cảng Đồng Nai (PDN) đăng ký bán 4.390 CP kể từ ngày 10/5/2012.

Tên người thực hiện giao dịch: Võ Thị Trung

Mã chứng khoán: PDN

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 6.390 CP

Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Thị Hạnh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Trưởng BKS

Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với cổ đông nội bộ: Mẹ

Số lượng CP đăng ký bán: 4.390 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 10/5/2012 đến ngày 10/7/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 42,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 31,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,00,0
HSX8.847,9 +8.800,1 (18.410,1%) 9,04,9
HNX11,6 +0,1 (0,9%) 8,84,0
HSX8.847,6 +8.822,2 (34.733,1%) 0,543,7
HSX8.848,1 +8.781,5 (13.185,4%) 5,24,0
HSX106.168,5 +106.149,6 (561.638,1%) 2,96,3
HSX8.847,7 +8.817,7 (29.441,5%) 3,96,5
HNX0,0 -19,0 (-100,0%) 2,35,4
HSX8.847,7 +8.813,8 (25.961,0%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược