PDC

Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (HNX)

Công bố thông tin: PDC - 13/3 GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian dự kiến họp: Dự kiến ngày 13/4/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PDC của CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian dự kiến họp: Dự kiến ngày 13/4/2013

          - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Phương Đông ( 02 Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An)

          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013;. + Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013;

+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông..
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 342,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,35 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,76 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX3,7 -0,1 (-2,6%) 1,06,1
HNX0,0 -50,4 (-100,0%) 1,712,0
HSX8.847,7 +8.819,4 (31.163,9%) 4,46,5
HNX0,0 -4,8 (-100,0%) 0,311,4
HNX0,0 -4,4 (-100,0%) 0,56,7
UPCOM0,0 -8,5 (-100,0%) 0,0-462,2
HSX17.695,4 +17.633,4 (28.440,9%) 17,94,8
UPCOM0,0 -13,0 (-100,0%) 1,16,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược