ONE

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (HNX)

Quyền lợi cổ đông: ONE - 26/3 ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian dự kiến họp: Dự kiến ngày 20/04/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ONE của CTCP Truyền thông số 1 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

          - Thời gian dự kiến họp: Dự kiến ngày 20/04/2013

          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau

          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn AC, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát về Công tác quản trị, kinh doanh của Công ty;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2012;

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013;. + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty;

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018;

+ Một số nội dung khác.


 


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 16,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.463,4 (854.718,4%) 1,92,6
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 0,511,6
HNX4,3 +0,2 (4,9%) 4,02,0
HNX0,0 -16,0 (-100,0%) 0,613,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược