ONE

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (HNX)

ONE: Nhân viên công bố thông tin - đã mua 16.000 CP

Ông Ngô Minh Chí – Nhân viên công bố thông tin của CTCP Truyền thông số 1 (ONE) đã mua 16.000 CP nâng tỷ lệ sở hữu lên 0,53%.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Minh Chí

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Nhân viên công bố thông tin

Mã chứng khoán: ONE

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.096 CP (tỷ lệ 0,2%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 16.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 16.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 26.096 CP (tỷ lệ 0,53%)

Ngày bắt đầu giao dịch: 07/03/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 12/03/2012

 


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 16,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.463,4 (854.718,4%) 1,92,6
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 0,511,6
HNX4,3 +0,2 (4,9%) 4,02,0
HNX0,0 -16,0 (-100,0%) 0,613,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược