OGC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: OGC – Market Vectors ETF Trust đã mua 116.360 CP

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Market Vectors ETF Trust – Market Vector – Vietnam ETF tại OGC tăng từ 7,98% lên 8,02%.

 

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Market Vectors ETF Trust – Market Vector – Vietnam ETF

Mã chứng khoán: OGC

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 23.949.486 CP, tỷ lệ 7,98%

Số lượng CP đã mua: 116.360 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 24.065.846 CP, tỷ lệ 8,02%

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 19/3/2013

Lý do thay đổi sở hữu: Mua


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 3.126,67 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.927,73 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.638,57 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 3.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX672.399,4 +672.395,5 (17.065.874,6%) 0,427,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược