OGC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (HSX)

Quyền lợi cổ đông: OGC - 21/3 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 20 tháng 04 năm 2013

 

Ngày 13/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đã có thông báo số 268/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã CK: OGC) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:      21/03/2013

Ngày đăng ký cuối cùng:                     25/03/2013

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 20 tháng 04 năm 2013

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

Nội dung họp: họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

  • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
  • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013;
  • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013;
  • Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012;
  • Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
  • Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 và dự toán năm 2013;
  • Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013;
  • Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi trụ sở Công ty;

Các vấn đề khác (nếu có).

(Tài liệu họp sẽ được đăng tải tại Website http:\\www.oceangroup.vn trước ngày 05/04/2013)


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 3.126,67 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.927,73 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.638,57 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 3.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX672.399,4 +672.395,5 (17.065.874,6%) 0,427,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược