OGC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (HSX)

Quyền lợi cổ đông: OPC – 4/3 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 12/4/2013.

 

 

Ngày 21/02/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 113/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Dược phẩm OPC (OPC) như sau:
 
Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/03/2013
 
Ngày đăng ký cuối cùng : 06/03/2013
 
1) Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
 
2) Nội dung cụ thể:
 
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
 
Thời gian thực hiện: 8h ngày 12/04/2013
 
Địa điểm thực hiện: Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
 
Nội dung họp:
 
 • Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng năm 2013;
 •  
 • Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2012 – Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán – Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
 •  
 • Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012;
 •  
 • Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 và phương hướng năm 2013;
 •  
 • Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013;
 •  
 • Thông qua  Tờ trình ĐHĐCĐ về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và ủy quyền cho HĐQT thông qua tiêu chí, danh sách lựa chọn đối tượng, giá chào bán và số lượng được chào bán;
 •  
 • Và một số nội dung khác.

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 3.126,67 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.927,73 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.638,57 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 3.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX672.399,4 +672.395,5 (17.065.874,6%) 0,427,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược