OGC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: OGC – Market Vectors ETF Trust đã mua 845.280 CP

Tỷ lệ sở hữu của Market Vectors ETF Trust – Market Vector – Vietnam ETF nắm giữ tại OGC tăng lên 5,15% và trở thành cổ đông lớn từ ngày 18/12/2012.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Market Vectors ETF Trust – Market Vector – Vietnam ETF

Mã chứng khoán: OGC

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 14.601.936 CP, tỷ lệ 4,87%

Số lượng CP đã mua: 845.580 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15.447.516 CP, tỷ lệ 5,15%

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 18/12/2012

Cùng ngày, Market Vectors ETF Trust – Market Vector – Vietnam ETF thông báo đã mua xấp xỉ 1,4 triệu cổ phiếu, tăng tỷ lệ sở hữu lên 6,24%.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Market Vectors ETF Trust – Market Vector – Vietnam ETF

Mã chứng khoán: OGC

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 17.315.946 CP, tỷ lệ 5,77%

Số lượng CP đã mua: 1.397.970 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 18.713.916 CP, tỷ lệ 6,24%

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn:26/12/2012.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 3.126,67 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.927,73 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.638,57 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 3.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX672.399,4 +672.395,5 (17.065.874,6%) 0,427,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược