NVB

Ngân hàng TMCP Nam Việt (HNX)

Công bố thông tin: NVB - 27/02 ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thời gian thực hiện: Tháng 3/2013 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NVB của NHTM cổ phần Nam Việt như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến bằng văn bản thông qua số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung, thay thế vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015.

          - Thời gian thực hiện: Tháng 3/2013 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)

          - Địa điểm thực hiện: Hội sở Chính – Ngân hàng TMCP Nam Việt, địa chỉ: 3-3A-3B-5 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 276,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 207,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược