NVB

Ngân hàng TMCP Nam Việt (HNX)

Giao dịch liên quan: Vợ ông Đặng Thành Tâm bán gần 15 triệu cổ phiếu NVB

Đây là toàn bộ số cổ phiếu bà Nguyễn Thị Kim Thanh nắm giữ tại Ngân hàng TMCP Nam Việt (NVB).

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Thanh

Tên nhân sự chủ chốt có liên quan tại tổ chức niêm yết: Đặng Thành Tâm

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt có liên quan: Vợ

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nhân sự chủ chốt đang nắm: 14.827.692 cổ phần; chiếm tỷ lệ: 4,9258%

Mã chứng khoán giao dịch: NVB

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14..824.072 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4,9246%

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 14.824.072 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0

Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 30/8/2012 đến ngày 30/9/2012 


Theo - SSCCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 276,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 207,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược