NSC

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (HSX)

Giao dịch liên quan: NSC – Vợ Thành viên BKS bán 6.000 CP

Sau giao dịch, số cổ phiếu vợ ông Đỗ Tiến Sỹ - Thành viên HĐQT của NSC nắm giữ giảm xuống còn 13.285 CP.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Nụ

Mã chứng khoán: NSC

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 19.285 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Đỗ Tiến Sỹ

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 9.000 CP

Số lượng CP đã bán: 6.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 13.285 CP

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 14/3/2013 đến ngày 20/3/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 450,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 72,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 54,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 82,56 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX3,4 +0,1 (3,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược