NSC

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (HSX)

Giao dịch liên quan: NSC – Vợ Thành viên BKS bán 6.000 CP

Sau giao dịch, số cổ phiếu vợ ông Đỗ Tiến Sỹ - Thành viên HĐQT của NSC nắm giữ giảm xuống còn 13.285 CP.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Nụ

Mã chứng khoán: NSC

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 19.285 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Đỗ Tiến Sỹ

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 9.000 CP

Số lượng CP đã bán: 6.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 13.285 CP

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 14/3/2013 đến ngày 20/3/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 450,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 72,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 54,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 82,56 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.836,5 (80.331,6%) 2,88,8
HSX176.947,6 +176.908,1 (447.868,6%) 8,94,7
HSX628.162,7 +628.148,1 (4.302.384,4%) 1,68,0
HSX460.062,8 +460.057,4 (8.519.581,1%) 2,38,5
HSX468.910,3 +468.888,9 (2.191.069,6%) 1,08,4
HSX460.062,9 +460.050,1 (3.608.236,1%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,1 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược