NSC

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (HSX)

Công bố thông tin: NSC báo cáo quản trị năm 2012

CTCP Giống cây trồng Trung Ương (NSC) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012.

Theo đó, trong năm 2012 công ty đã tổ chức 20 cuộc họp Hội đồng quản trị nhằm vạch ra các chủ trương đúng đắn cho công ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả. Ngoài ra, NSC ban hành 03 nghị quyết Hội đồng quản trị.

Về thay đổi nhân sự: Bà Nguyễn Thị Bình – Thành viên HĐQT đã được chấp thuận đơn xin nghỉ việc kể từ ngày 6/7/2012 và số lượng Thành viên HĐQT của NSC là 06 thành viên. Vị trí Thành viên HĐQT còn khuyết Hội đồng quản trị nhất trí chưa bầu bổ sung ngay.

Chi tiết báo cáo quản trị công ty năm 2012.
 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 450,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 72,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 54,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 82,56 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX3,4 +0,1 (3,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược