MNC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ (HNX)

Chào mua công khai: MNC - Ông Hồ Huy chào mua công khai 888.000 CP

CTCP Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ (MNC) công bố Nghị quyết HĐQT về việc chào mua công khai cổ phiếu MNC của ô Hồ Huy.

HĐQT MNC quyết định thông qua việc chào mua công khai cổ phiếu của ông Hồ Huy với phương án cụ thể như sau:

  • Số lượng dự kiến thực hiện chào mua: 888.000 CP, chiếm 11% vốn điều lệ.
  • Mức giá chào mua: 3.100 đồng/CP
  • Mục đích chào mua: Tăng tỷ lệ sở hữu của ông Hồ Huy tại MNC

Nghị quyết HĐQT

Chào mua công khai: MNC - Ông Hồ Huy chào mua công khai 888.000 CPMNC

Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 385,93 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 30,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 23,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 150,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX38,0 0,0 (0,0%) 1,84,3
HNX4,5 0,0 (0,0%) -0,7-4,5
HNX11,7 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX16,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX619.315,3 +619.309,3 (10.443.664,9%) 0,310,7
HNX4,2 -0,2 (-4,5%) 0,74,1
UPCOM0,0 -40,0 (-100,0%) 10,40,0
HNX0,0 -8,6 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -54,0 (-100,0%) 3,33,5
HNX17,6 +1,6 (10,0%) 0,322,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược