MNC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ (HNX)

Giao dịch nội bộ: MNC - Chủ tịch HĐQT đã bán 888.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 133.200 CP (tỷ lệ 1,65%)

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hồ Huy

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

Mã chứng khoán: MNC

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.021.200 CP (tỷ lệ 12,66%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 888.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 888.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 133.200 CP (tỷ lệ 1,65%)

Ngày bắt đầu giao dịch: 24/12/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 24/12/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 385,93 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 30,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 23,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 150,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX38,0 0,0 (0,0%) 1,84,3
HNX4,5 0,0 (0,0%) -0,7-4,5
HNX11,7 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX16,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX619.315,3 +619.309,3 (10.443.664,9%) 0,310,7
HNX4,2 -0,2 (-4,5%) 0,74,1
UPCOM0,0 -40,0 (-100,0%) 10,40,0
HNX0,0 -8,6 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -54,0 (-100,0%) 3,33,5
HNX17,6 +1,6 (10,0%) 0,322,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược